2021 Cơ quan lập pháp Nebraska

Phiên họp lập pháp của Nebraska năm 2021 kéo dài một "dài" - 90 ngày từ ngày 8 tháng 1 cho đến khoảng ngày 10 tháng 6.

Hành động để bảo vệ quyền bầu cử và hệ thống bầu cử đại cử tri của chúng tôi

Xem đảng Dân chủ Các hóa đơn ưu tiên năm 2021 của các thượng nghị sĩ

TÌM SENATOR CỦA BẠN

Lưu ý: Tất cả các thượng nghị sĩ có cùng một địa chỉ gửi thư:
State Capitol Bldg,
Hộp PO 94604, Lincoln, NE 68509

Thượng nghị sĩ Raymond Aguilar,
Quận 35, Đảo R-Grand
[email protected]
471-2617

Thượng nghị sĩ Joni Albrecht,
Quận 17, R-Thurston

[email protected]
(402) 471-2716

Thượng nghị sĩ John Arch,
Quận 14, R-LaVista

[email protected]
(402) 471-2730

Sen. Carol Blood,
Quận 3, D-Bellevue
[email protected]
(402) 471-2627

Thượng nghị sĩ Eliot Bostar,
Quận 29, D-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2734

Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman,
Quận 23, R-Brainard
[email protected]
(402) 471-2719

Thượng nghị sĩ Tom Brandt,
Quận 32, R-Plymouth
[email protected]
(402) 471-2711

Thượng nghị sĩ Tom Brewer,
Quận 43, R-Gordon
[email protected]
(402) 471-2628

Thượng nghị sĩ Tom Briese,
Quận 41, R-Albion
[email protected]
(402) 471-2631

Thượng nghị sĩ John Cavanaugh,
Quận 9, D-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2723

Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh,
Quận 6, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2714

Thượng nghị sĩ Robert Clements,
Quận 2, R-Elmwood
[email protected]
(402) 471-2613

Sen. Jen Day,
Quận 49, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2725

Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer,
Quận 10, D-Bennington
[email protected]
(402) 471-2718

Thượng nghị sĩ Myron Dorn,
Quận 30, R-Adams
[email protected]
(402) 471-2620

Thượng nghị sĩ Steve Erdman,
Quận 47, R-Bayard
[email protected]
(402) 471-2616

Thượng nghị sĩ Mike Flood
Quận 19, R-Norfolk
[email protected]
(4020 471-2929

Sen. Curt Friesen,
Quận 34, R-Henderson
[email protected]
(402) 471-2630

Thượng nghị sĩ Suzanne Geist,
Quận 25, R-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2731

Thượng nghị sĩ Tim Gragert,
Quận 40, R-Creighton
[email protected]
(402) 471-2801

Thượng nghị sĩ Mike Groene,
Quận 42, R-North Platte
[email protected]
(402) 471-2729

Thượng nghị sĩ Steve Halloran,
Quận 33, R-Hastings
[email protected]
(402) 471-2712

Thượng nghị sĩ Ben Hansen,
Quận 16, R-Blair
[email protected]
(402) 471-2728

Thượng nghị sĩ Matt Hansen,
Quận 26, D-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2610

Thượng nghị sĩ Mike Hilgers,
Quận 21, R-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2673

Thượng nghị sĩ Robert Hilkeman,
Quận 4, R-Omaha
[email protected]
(402) 471-2621

Thượng nghị sĩ Dan Hughes,
Quận 44, R-Venango
[email protected]
(402) 471-2805

Thượng nghị sĩ Megan Hunt,
Quận 8, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2722

Thượng nghị sĩ Rick Kolowski,
Quận 31, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2327

Thượng nghị sĩ Mark Kolterman,
Quận 24, R-Seward
[email protected]
(402) 471-2756

Thượng nghị sĩ Steve Lathrop,
Quận 12, D-Omaha

[email protected]
(402) 471-2623

Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom,
Quận 18, R-Omaha
[email protected]
(402) 471-2618

Thượng nghị sĩ Lou Ann Linehan,
Quận 39, R-Elkhorn
[email protected]
(402) 471-2885

Thượng nghị sĩ John Lowe,
Quận 37, R-Kearney
[email protected]
(402) 471-2726

Thượng nghị sĩ John McCollister,
Quận 20, R-Omaha
[email protected]
(402) 471-2622

Thượng nghị sĩ Mike McDonnell,
Quận 5, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2710

Thượng nghị sĩ Terrell McKinney
Quận 11, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2612

Thượng nghị sĩ Adam Morfeld,
Quận 46, D-Lincoln

[email protected]
(402) 471-2720

Thượng nghị sĩ Mike Moser,
Quận 22, R-Columbus
[email protected]
(402) 471-2715

Thượng nghị sĩ Dave Murman,
Quận 38, R-Glenvil

[email protected]
(402) 471-2732

Sen. Rich Pahls,
Quận 31, R-Omaha
[email protected]
(402) 471-2327

Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks,

Quận 28, D-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2633

Thượng nghị sĩ Rita Sanders,
Quận 45, R-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2615

Thượng nghị sĩ Julie Slama,
Quận 1, R-Peru
[email protected]
(402) 471-2733

Thượng nghị sĩ John Stinner,
Quận 48, R-Gering
[email protected]
(402) 471-2802

Thượng nghị sĩ Tony Vargas,
Quận 7, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2721

Thượng nghị sĩ Lynne Walz,
Quận 15, D-Fremont
[email protected]
(402) 471-2625

Thượng nghị sĩ Justin Wayne,
Quận 13, D-Omaha
[email protected]
(402) 471-2727

Thượng nghị sĩ Matt Williams,
Quận 36, R-Gothenburg
[email protected]
(402) 471-2642

Thượng nghị sĩ Anna Wishart,
Quận 27, D-Lincoln
[email protected]
(402) 471-2632

Ủy ban lập pháp

Nông nghiệp

 • Thượng nghị sĩ Steve Halloran, Chủ tịch
 • Sen. Tom Brandt
 • Sen. Tom Brewer
 • Thượng nghị sĩ John Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Tim Gragert
 • Thượng nghị sĩ Mike Groene
 • Thượng nghị sĩ Ben Hansen
 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop

Chiếm đoạt

 • Thượng nghị sĩ John Stinner, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Robert Clements
 • Sen. Myron Dorn
 • Thượng nghị sĩ Steve Erdman
 • Thượng nghị sĩ Robert Hilkemann
 • Thượng nghị sĩ Mark Kolterman
 • Thượng nghị sĩ Mike McDonnell
 • Thượng nghị sĩ Tony Vargas
 • Thượng nghị sĩ Anna Wishart

Ngân hàng, Thương mại và Bảo hiểm

 • Thượng nghị sĩ Matt Williams, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Raymond Aguilar
 • Thượng nghị sĩ Eliot Bostar
 • Thượng nghị sĩ Mike Flood
 • Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom
 • Thượng nghị sĩ John McCollister
 • Sen. Rich Pahls
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama

Kinh doanh và Lao động

 • Thượng nghị sĩ Ben Hansen, Chủ tịch
 • Sen. Carol Blood
 • Thượng nghị sĩ Tim Gragert
 • Thượng nghị sĩ Steve Halloran
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Megan Hunt
 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop

Giáo dục

 • Thượng nghị sĩ Lynne Walz, Chủ tịch
 • Sen. Jen Day
 • Thượng nghị sĩ Lou Ann Linehan
 • Thượng nghị sĩ Terrell McKinney
 • Thượng nghị sĩ Adam Morfeld
 • Thượng nghị sĩ Dave Murman
 • Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks
 • Thượng nghị sĩ Rita Sanders

Công việc chung

 • Thượng nghị sĩ Tom Briese, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ John Arch
 • Sen. Tom Brandt
 • Sen. Tom Brewer
 • Thượng nghị sĩ John Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Mike Groene
 • Thượng nghị sĩ John Lowe
 • Thượng nghị sĩ Justin Wayne

Các vấn đề chính phủ, quân đội và cựu chiến binh

 • Thượng nghị sĩ Tom Brewer, Chủ tịch
 • Sen. Carol Blood
 • Thượng nghị sĩ Steve Halloran
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Megan Hunt
 • Thượng nghị sĩ John Lowe
 • Thượng nghị sĩ John McCollister
 • Thượng nghị sĩ Rita Sanders

Dịch vụ Y tế và Nhân sinh

 • Thượng nghị sĩ John Arch, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh
 • Sen. Jen Day
 • Thượng nghị sĩ Ben Hansen
 • Thượng nghị sĩ Dave Murman
 • Thượng nghị sĩ Lynne Walz
 • Thượng nghị sĩ Matt Williams

Cơ quan tư pháp

 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop, Chủ tịch
 • Sen. Tom Brandt
 • Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer
 • Thượng nghị sĩ Suzanne Geist
 • Thượng nghị sĩ Terrell McKinney
 • Thượng nghị sĩ Adam Morfeld
 • Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama

Tài nguyên thiên nhiên

 • Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Raymond Aguilar
 • Thượng nghị sĩ John Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Tim Gragert
 • Thượng nghị sĩ Mike Groene
 • Thượng nghị sĩ Dan Hughes
 • Thượng nghị sĩ Mike Moser
 • Thượng nghị sĩ Justin Wayne

Hệ thống Hưu trí Nebraska

 • Thượng nghị sĩ Mark Kolterman, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Robert Clements
 • Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom
 • Thượng nghị sĩ Mike McDonnell
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama
 • Thượng nghị sĩ John Stinner

Doanh thu

 • Thượng nghị sĩ Lou Ann Linehan, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Joni Albrecht
 • Thượng nghị sĩ Eliot Bostar
 • Thượng nghị sĩ Tom Briese
 • Thượng nghị sĩ Mike Flood
 • Sen. Curt Friesen
 • Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom
 • Sen. Rich Pahls

Giao thông vận tải và Viễn thông

 • Thượng nghị sĩ Curt Friesen, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Joni Albrecht
 • Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman
 • Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer
 • Thượng nghị sĩ Suzanne Geist
 • Thượng nghị sĩ Dan Hughes
 • Thượng nghị sĩ Mike Moser

Nội vụ

 • Thượng nghị sĩ Justin Wayne, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ John Arch
 • Sen. Carol Blood
 • Thượng nghị sĩ Tom Briese
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Megan Hunt
 • Thượng nghị sĩ John Lowe

Ban điều hành cơ quan lập pháp

 • Thượng nghị sĩ Dan Hughes. Chủ tọa
 • Thượng nghị sĩ Suzanne Geist
 • Thượng nghị sĩ Mike Hilgers
 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop
 • Thượng nghị sĩ John Lowe
 • Thượng nghị sĩ John McCollister
 • Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama
 • Sen. John Stinner (ex officio)
 • Sen. Tony Vargas, vice chair

Quy tắc

 • Thượng nghị sĩ Robert Clements, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ John Cavanagh
 • Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer
 • Thượng nghị sĩ Steve Erdman
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Mike Hilgers