2022 ứng cử viên

GHI CHÚ: Nhiều ứng cử viên sẽ được thêm vào khi họ tuyên bố.
 
Cuộc Tổng Tuyển cử diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Chúng tôi khuyến khích cử tri hoàn thành Đơn Đăng ký Bỏ phiếu qua Thư để bạn có thể bỏ phiếu an toàn tại nhà.
 
Kiểm tra Trung tâm bỏ phiếu để có rất nhiều câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp bao gồm thông tin cho các cử tri Độc lập và những người Nebraskans từng bị giam giữ trước đây.
 
 
 

Các chủng tộc địa phương

Chúng tôi sẽ thêm các ứng cử viên khi họ nộp hồ sơ.

Greg Gonzalez, Cảnh sát trưởng Quận Douglas
Wayne Hudson, Cảnh sát trưởng Quận Douglas
Adam Morfeld, Luật sư hạt Lancaster
Matt Hansen, Thư ký Hạt Lancaster
Sean Flowerday, Ủy ban hạt Lancaster