Hạt Knox

Viên chức dân cử

Matthew R Fischer, Thư ký tòa án quận

Monica McManigal, Assesor

Danny Schlote, Ban Giám sát, Quận 6

Matthew Fischer, Thư ký tòa án quận

Wendell O Strom, Thị trưởng Thành phố Crofton

 

Chính quyền Quận Knox

Cái ghế

Kevin Kohles
Điện thoại: 605-665-9728

Ban chấp hành:

Phó chủ tịch - Bỏ trống

Thư ký - Bỏ trống

Thủ quỹ - Vị trí trống

Nhấp vào bên dưới để xem các quận khác