Hạt Lancaster

Cái ghế

Janet Chung
Điện thoại: 402-429-1417

Ban chấp hành:

Để biết thêm thông tin về các sự kiện sắp tới ở Hạt Lancaster và khu vực lân cận, vui lòng truy cập trang Facebook.

Chủ tịch liên kết thứ nhất - Brodey Weber

Phó chủ tịch thứ hai - Barbara Tracy

Thư ký - Lauren Williams

Thủ quỹ - Jim Johnson

Liên hệ chúng tôi:

Văn phòng: 402-476-2268

Địa chỉ:
3701 O Street, Suite 101
Lincoln, NE 68510

Địa chỉ gửi thư:
Đảng Dân chủ Hạt Lancaster
Hộp thư bưu điện 83213
Lincoln, NE 68501

Nhấp vào bên dưới để xem các quận khác