Hạt Seward

Cái ghế

Jessica Manley
Điện thoại: (402) 643-4468

Ban chấp hành:

Phó chủ tịch - Eric Manley

Thư ký - Nan McCoy

Thủ quỹ John Robotham

Các cuộc họp được tổ chức hàng quý và / hoặc khi cần thiết tại Thư viện Tưởng niệm Seward, và / hoặc Trung tâm Hành chính Seward nếu tình trạng sẵn có cho phép.

Hãy thích của chúng tôi trang Facebook dưới “Đảng viên Dân chủ Hạt Seward” để luôn cập nhật với Đảng bộ Hạt của chúng tôi.

Nhấp vào bên dưới để xem các quận khác