Tham gia với Tháng Ba của Phụ nữ!

Có một số cuộc Tuần hành của Phụ nữ trong tháng này trên khắp tiểu bang. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra chúng:

Ngày 7-21 tháng 3: Omaha Virtual March (Đang diễn ra)

Tháng Ba ngày 20: Lincoln Women's March 

Tháng Ba ngày 20: Tri Cities Women's March

Thích bài viết này?

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin