Tiếp xúc

E-mail: info @ nebraskademocrats.tổ chức

Số điện thoại NDP: 402-434-2180

NDP Địa chỉ Văn phòng Lincoln: 3701 O St., Suite 200 | Lincoln, NE, 68510 | Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Địa chỉ văn phòng NDP Omaha: 5418 S. 27th, Suite 6 | Omaha, NE 68107| Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Nhấn: Để đặt lịch phỏng vấn với Chủ tịch Jane Kleeb, các cán bộ hoặc nhân viên, vui lòng liên hệ với Giám đốc Truyền thông Kevin O'Hanlon tại  kevin@nebraskademocrats.org hoặc gọi 402-326-5733

Yêu cầu sự kiện cho Chủ tịch Kleeb: Nếu bạn muốn yêu cầu Chủ tịch Kleeb phát biểu tại một sự kiện, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này. Nếu bạn đang yêu cầu một nhân viên hoặc nhân viên NDP khác, vui lòng email info@nebraskademocrats.org.

Facebook

Twitter

Chủ tọa Jane Kleeb Bio và Headshot

Thông tin liên hệ của nhân viên NDP