Tiếp xúc

Liên hệ chúng tôi

E-mail: info @ nebraskademocrats.tổ chức

Số điện thoại NDP: 402-434-2180

Trụ sở Nhà nước NDP: 3701 O St., Suite 200 | Lincoln, NE, 68510 

NDP Omaha Headquarters: 1102 S. 76th Ave. | Omaha, NE, 68124 

Giờ làm việc của NDP: Monday-Friday, 9 a.m. to 5 p.m.  (Please call ahead if you plan to drive in and see us, sometimes staff are at community events or working off site and we don’t want to miss you!)

Thông tin nhân viên NDP

Thông tin Lãnh đạo Đảng NDP

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội

Facebook

Twitter

Instagram

TikTok

Yêu cầu đối với Ghế Kleeb

Nhấn: Để sắp xếp một cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Jane Kleeb, các quan chức hoặc nhân viên, vui lòng liên hệ với Giám đốc Truyền thông NDP Jose Flores Jr tại  jose@nebraskademocrats.org.

Sự kiện: Nếu bạn muốn yêu cầu Chủ tịch Kleeb phát biểu tại một sự kiện, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này. Nếu bạn đang yêu cầu một nhân viên hoặc sĩ quan NDP khác, vui lòng gửi email info@nebraskademocrats.org.

Chủ tọa Jane Kleeb Bio và Headshot