Các cuộc họp kín và Hội đồng

Các cuộc họp kín và Hội đồng giúp cử tri gặp gỡ các nhóm có cùng quan điểm với mục đích thúc đẩy sứ mệnh của đảng bằng cách bầu chọn Đảng Dân chủ Nebraska.

Các tổ chức họp kín trực thuộc

Đảng Dân chủ trải qua khuyết tật

Latinx Caucus

Hội đồng Nông nghiệp và Nông thôn

Hội đồng Cựu chiến binh và Gia đình Quân nhân

Hội đồng Gia đình Lao động