2022 Cơ quan lập pháp Nebraska

Các Thượng nghị sĩ Dân chủ 2022 Dự luật Ưu tiên

TÌM SENATOR CỦA BẠN

Lưu ý: Tất cả các thượng nghị sĩ có cùng một địa chỉ gửi thư:
State Capitol Bldg,
Hộp PO 94604, Lincoln, NE 68509

Thượng nghị sĩ Raymond Aguilar,
Quận 35, Đảo R-Grand
raguilar@leg.ne.gov
471-2617

Thượng nghị sĩ Joni Albrecht,
Quận 17, R-Thurston

jalbrecht@leg.ne.gov
(402) 471-2716

Thượng nghị sĩ John Arch,
Quận 14, R-LaVista

jarch@leg.ne.gov
(402) 471-2730

Sen. Carol Blood,
Quận 3, D-Bellevue
cblood@leg.ne.gov
(402) 471-2627

Thượng nghị sĩ Eliot Bostar,
Quận 29, D-Lincoln
ebostar@leg.ne.gov
(402) 471-2734

Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman,
Quận 23, R-Brainard
bbostelman@leg.ne.gov
(402) 471-2719

Thượng nghị sĩ Tom Brandt,
Quận 32, R-Plymouth
tbrandt@leg.ne.gov
(402) 471-2711

Thượng nghị sĩ Tom Brewer,
Quận 43, R-Gordon
tbrewer@leg.ne.gov
(402) 471-2628

Thượng nghị sĩ Tom Briese,
Quận 41, R-Albion
tbriese@leg.ne.gov
(402) 471-2631

Thượng nghị sĩ John Cavanaugh,
Quận 9, D-Lincoln
jcavanaugh@leg.ne.gov
(402) 471-2723

Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh,
Quận 6, D-Omaha
mcavanaugh@leg.ne.gov
(402) 471-2714

Thượng nghị sĩ Robert Clements,
Quận 2, R-Elmwood
rclements@leg.ne.gov
(402) 471-2613

Sen. Jen Day,
Quận 49, D-Omaha
jday@leg.ne.gov
(402) 471-2725

Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer,
Quận 10, D-Bennington
wdeboer@leg.ne.gov
(402) 471-2718

Thượng nghị sĩ Myron Dorn,
Quận 30, R-Adams
mdorn@leg.ne.gov
(402) 471-2620

Thượng nghị sĩ Steve Erdman,
Quận 47, R-Bayard
serdman@leg.ne.gov
(402) 471-2616

Thượng nghị sĩ Mike Flood
Quận 19, R-Norfolk
mflood@leg.ne.gov
(4020 471-2929

Sen. Curt Friesen,
Quận 34, R-Henderson
cfriesen@leg.ne.gov
(402) 471-2630

Thượng nghị sĩ Suzanne Geist,
Quận 25, R-Lincoln
sgeist@leg.ne.gov
(402) 471-2731

Thượng nghị sĩ Tim Gragert,
Quận 40, R-Creighton
tgragert@leg.ne.gov
(402) 471-2801

Thượng nghị sĩ Mike Groene,
Quận 42, R-North Platte
mgroene@leg.ne.gov
(402) 471-2729

Thượng nghị sĩ Steve Halloran,
Quận 33, R-Hastings
shalloran@leg.ne.gov
(402) 471-2712

Thượng nghị sĩ Ben Hansen,
Quận 16, R-Blair
bhansen@leg.ne.gov
(402) 471-2728

Thượng nghị sĩ Matt Hansen,
Quận 26, D-Lincoln
mhansen@leg.ne.gov
(402) 471-2610

Thượng nghị sĩ Mike Hilgers,
Quận 21, R-Lincoln
mhilgers@leg.ne.gov
(402) 471-2673

Thượng nghị sĩ Robert Hilkeman,
Quận 4, R-Omaha
rhilkemann@leg.ne.gov
(402) 471-2621

Thượng nghị sĩ Dan Hughes,
Quận 44, R-Venango
dhughes@leg.ne.gov
(402) 471-2805

Thượng nghị sĩ Megan Hunt,
Quận 8, D-Omaha
mhunt@leg.ne.gov
(402) 471-2722

Thượng nghị sĩ Rick Kolowski,
Quận 31, D-Omaha
rkolowski@leg.ne.gov
(402) 471-2327

Thượng nghị sĩ Mark Kolterman,
Quận 24, R-Seward
mkolterman@leg.ne.gov
(402) 471-2756

Thượng nghị sĩ Steve Lathrop,
Quận 12, D-Omaha

slathrop@leg.ne.gov
(402) 471-2623

Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom,
Quận 18, R-Omaha
Blindstrom@leg.ne.gov
(402) 471-2618

Thượng nghị sĩ Lou Ann Linehan,
Quận 39, R-Elkhorn
llinehan@leg.ne.gov
(402) 471-2885

Thượng nghị sĩ John Lowe,
Quận 37, R-Kearney
jlowe@leg.ne.gov
(402) 471-2726

Thượng nghị sĩ John McCollister,
Quận 20, R-Omaha
jmccollister@leg.ne.gov
(402) 471-2622

Thượng nghị sĩ Mike McDonnell,
Quận 5, D-Omaha
mmcdonnell@leg.ne.gov
(402) 471-2710

Thượng nghị sĩ Terrell McKinney
Quận 11, D-Omaha
tmckinney@leg.ne.gov
(402) 471-2612

Thượng nghị sĩ Adam Morfeld,
Quận 46, D-Lincoln

amorfeld@leg.ne.gov
(402) 471-2720

Thượng nghị sĩ Mike Moser,
Quận 22, R-Columbus
mmoser@leg.ne.gov
(402) 471-2715

Thượng nghị sĩ Dave Murman,
Quận 38, R-Glenvil

dmurman@leg.ne.gov
(402) 471-2732

Sen. Rich Pahls,
Quận 31, R-Omaha
rpahls@leg.ne.gov
(402) 471-2327

Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks,

Quận 28, D-Lincoln
ppansingbrooks@leg.ne.gov
(402) 471-2633

Thượng nghị sĩ Rita Sanders,
Quận 45, R-Lincoln
rsanders@leg.ne.gov
(402) 471-2615

Thượng nghị sĩ Julie Slama,
Quận 1, R-Peru
jslama@leg.ne.gov
(402) 471-2733

Thượng nghị sĩ John Stinner,
Quận 48, R-Gering
jstinner@leg.ne.gov
(402) 471-2802

Thượng nghị sĩ Tony Vargas,
Quận 7, D-Omaha
tvargas@leg.ne.gov
(402) 471-2721

Thượng nghị sĩ Lynne Walz,
Quận 15, D-Fremont
lwalz@leg.ne.gov
(402) 471-2625

Thượng nghị sĩ Justin Wayne,
Quận 13, D-Omaha
jwayne@leg.ne.gov
(402) 471-2727

Thượng nghị sĩ Matt Williams,
Quận 36, R-Gothenburg
mwilliams@leg.ne.gov
(402) 471-2642

Thượng nghị sĩ Anna Wishart,
Quận 27, D-Lincoln
awishart@leg.ne.gov
(402) 471-2632

Ủy ban lập pháp

Nông nghiệp

 • Thượng nghị sĩ Steve Halloran, Chủ tịch
 • Sen. Tom Brandt
 • Sen. Tom Brewer
 • Thượng nghị sĩ John Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Tim Gragert
 • Thượng nghị sĩ Mike Groene
 • Thượng nghị sĩ Ben Hansen
 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop

Chiếm đoạt

 • Thượng nghị sĩ John Stinner, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Robert Clements
 • Sen. Myron Dorn
 • Thượng nghị sĩ Steve Erdman
 • Thượng nghị sĩ Robert Hilkemann
 • Thượng nghị sĩ Mark Kolterman
 • Thượng nghị sĩ Mike McDonnell
 • Thượng nghị sĩ Tony Vargas
 • Thượng nghị sĩ Anna Wishart

Ngân hàng, Thương mại và Bảo hiểm

 • Thượng nghị sĩ Matt Williams, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Raymond Aguilar
 • Thượng nghị sĩ Eliot Bostar
 • Thượng nghị sĩ Mike Flood
 • Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom
 • Thượng nghị sĩ John McCollister
 • Sen. Rich Pahls
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama

Kinh doanh và Lao động

 • Thượng nghị sĩ Ben Hansen, Chủ tịch
 • Sen. Carol Blood
 • Thượng nghị sĩ Tim Gragert
 • Thượng nghị sĩ Steve Halloran
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Megan Hunt
 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop

Giáo dục

 • Thượng nghị sĩ Lynne Walz, Chủ tịch
 • Sen. Jen Day
 • Thượng nghị sĩ Lou Ann Linehan
 • Thượng nghị sĩ Terrell McKinney
 • Thượng nghị sĩ Adam Morfeld
 • Thượng nghị sĩ Dave Murman
 • Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks
 • Thượng nghị sĩ Rita Sanders

Công việc chung

 • Thượng nghị sĩ Tom Briese, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ John Arch
 • Sen. Tom Brandt
 • Sen. Tom Brewer
 • Thượng nghị sĩ John Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Mike Groene
 • Thượng nghị sĩ John Lowe
 • Thượng nghị sĩ Justin Wayne

Các vấn đề chính phủ, quân đội và cựu chiến binh

 • Sen. Tom Brewer, Chủ tịch
 • Sen. Carol Blood
 • Thượng nghị sĩ Steve Halloran
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Megan Hunt
 • Thượng nghị sĩ John Lowe
 • Thượng nghị sĩ John McCollister
 • Thượng nghị sĩ Rita Sanders

Dịch vụ Y tế và Nhân sinh

 • Thượng nghị sĩ John Arch, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh
 • Sen. Jen Day
 • Thượng nghị sĩ Ben Hansen
 • Thượng nghị sĩ Dave Murman
 • Thượng nghị sĩ Lynne Walz
 • Thượng nghị sĩ Matt Williams

Cơ quan tư pháp

 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop, Chủ tịch
 • Sen. Tom Brandt
 • Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer
 • Thượng nghị sĩ Suzanne Geist
 • Thượng nghị sĩ Terrell McKinney
 • Thượng nghị sĩ Adam Morfeld
 • Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama

Tài nguyên thiên nhiên

 • Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Raymond Aguilar
 • Thượng nghị sĩ John Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Tim Gragert
 • Thượng nghị sĩ Mike Groene
 • Thượng nghị sĩ Dan Hughes
 • Thượng nghị sĩ Mike Moser
 • Thượng nghị sĩ Justin Wayne

Hệ thống Hưu trí Nebraska

 • Thượng nghị sĩ Mark Kolterman, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Robert Clements
 • Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom
 • Thượng nghị sĩ Mike McDonnell
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama
 • Thượng nghị sĩ John Stinner

Doanh thu

 • Thượng nghị sĩ Lou Ann Linehan, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Joni Albrecht
 • Thượng nghị sĩ Eliot Bostar
 • Thượng nghị sĩ Tom Briese
 • Thượng nghị sĩ Mike Flood
 • Sen. Curt Friesen
 • Thượng nghị sĩ Brett Lindstrom
 • Sen. Rich Pahls

Giao thông vận tải và Viễn thông

 • Sen. Curt Friesen, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ Joni Albrecht
 • Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman
 • Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh
 • Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer
 • Thượng nghị sĩ Suzanne Geist
 • Thượng nghị sĩ Dan Hughes
 • Thượng nghị sĩ Mike Moser

Nội vụ

 • Thượng nghị sĩ Justin Wayne, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ John Arch
 • Sen. Carol Blood
 • Thượng nghị sĩ Tom Briese
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Megan Hunt
 • Thượng nghị sĩ John Lowe

Ban điều hành cơ quan lập pháp

 • Thượng nghị sĩ Dan Hughes. Cái ghế
 • Thượng nghị sĩ Suzanne Geist
 • Thượng nghị sĩ Mike Hilgers
 • Thượng nghị sĩ Steve Lathrop
 • Thượng nghị sĩ John Lowe
 • Thượng nghị sĩ John McCollister
 • Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks
 • Thượng nghị sĩ Julie Slama
 • Thượng nghị sĩ John Stinner (chính thức)
 • Thượng nghị sĩ Tony Vargas, phó chủ tịch

Quy tắc

 • Thượng nghị sĩ Robert Clements, Chủ tịch
 • Thượng nghị sĩ John Cavanagh
 • Thượng nghị sĩ Wendy DeBoer
 • Thượng nghị sĩ Steve Erdman
 • Thượng nghị sĩ Matt Hansen
 • Thượng nghị sĩ Mike Hilgers