Tải xuống và chia sẻ đồ họa

Tải xuống và chia sẻ những đồ họa này với bạn bè và trên Facebook và Twitter.

Nhấp vào hình ảnh hoặc nút "Tải xuống đồ họa" bên dưới để tải đồ họa xuống thiết bị của bạn.

Vui lòng sao chép văn bản bên dưới hình ảnh, nhấp vào nút chia sẻ trên mạng xã hội và dán văn bản khi bạn chia sẻ hình ảnh!

Tôi là một cử tri #NebDems tự hào. Tìm các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên lá phiếu của bạn cho cuộc bầu cử thành phố Lincoln và Omaha. https://nebraskademocrats.org/2021-candidates/

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên facebook

Tôi là một cử tri #NebDems tự hào. Tìm các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên lá phiếu của bạn cho cuộc bầu cử thành phố Lincoln và Omaha.
https://nebraskademocrats.org/2021-candidates/

Chia sẻ trên twitter
Chia sẽ trên Twitter

Tôi là một cử tri #NebDems tự hào. Tìm các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên lá phiếu của bạn cho cuộc bầu cử thành phố Lincoln và Omaha. https://nebraskademocrats.org/2021-candidates/

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên facebook

Tôi là một cử tri #NebDems tự hào. Tìm các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên lá phiếu của bạn cho cuộc bầu cử thành phố Lincoln và Omaha. 

Chia sẻ trên twitter
Chia sẽ trên Twitter

Tôi là một cử tri #NebDems tự hào. Tìm các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên lá phiếu của bạn cho cuộc bầu cử thành phố Lincoln và Omaha. https://nebraskademocrats.org/2021-candidates/

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên facebook

Tôi là một cử tri #NebDems tự hào. Tìm các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên lá phiếu của bạn cho cuộc bầu cử thành phố Lincoln và Omaha. https://nebraskademocrats.org/2021-candidates/

Chia sẻ trên twitter
Chia sẽ trên Twitter
Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẽ trên Twitter
Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẽ trên Twitter
Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẽ trên Twitter

Thêm những khung này vào ảnh hồ sơ của bạn!

Hoặc tải xuống khung để thêm vào ảnh hồ sơ mạng xã hội của bạn!

Hoặc tải xuống khung để thêm vào ảnh hồ sơ mạng xã hội của bạn!