Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Cuộc họp mùa hè DNC: San Francisco

Tháng Tám 22, 2019 - Tháng Tám 24, 2019

The DNC meets twice a year. The public is always welcome to attend.

The NDP’s four DNC members — Chair Jane Kleeb, First Associate Chair Richard Register, National Committeewoman Patty Zieg and National Committeeman Ron Kaminski — attend these meetings with NDP staff.

 

Chi tiết

Khởi đầu:
Tháng Tám 22, 2019
Kết thúc:
Tháng Tám 24, 2019
Danh mục Biến cố: