Đồ họa cơ sở hạ tầng Nebraska

Tải xuống và chia sẻ những đồ họa này cho thấy Nebraska sẽ hưởng lợi như thế nào từ Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng.