Đảng của Quận Scotts Bluff

Đội ngũ lãnh đạo

  • Ryan Griffin – Chủ tịch
  • Marci Docekal – Phó Chủ tịch
  • Bob Hawley – Thủ quỹ
  • Kay Thomas – Thư ký

Quận Scotts Bluff trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Các cuộc họp của quận diễn ra vào nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau. 

Trở thành Quận Scotts Bluff
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.