2024 Nebraska Legislature

LIÊN HỆ VỚI THƯỢNG VỊ CỦA BẠN

Lưu ý: Tất cả các thượng nghị sĩ có cùng một địa chỉ gửi thư:
Thượng nghị sĩ _____
Quận # State Capitol
Hộp thư bưu điện 94604
Lincoln, ĐB 68509

Thượng nghị sĩ Raymond Aguilar,
Quận 35, Đảo R-Grand
raguilar@leg.ne.gov
(402)-471-2617

Thượng nghị sĩ Joni Albrecht,
Quận 17, R-Thurston

jalbrecht@leg.ne.gov
(402) 471-2716

Thượng nghị sĩ John Arch,
Quận 14, R-LaVista

jarch@leg.ne.gov
(402) 471-2730

Thượng nghị sĩ Christy Armendariz,
Quận 18, R-Omaha
carmendariz@leg.ne.gov
(402) 471-2618

Thượng nghị sĩ Beau Ballard,
Quận 21, R-Lincoln
chim bìm bịp@leg.ne.gov
(402) 471-2673

Sen. Carol Blood,
Quận 3, D-Bellevue
cblood@leg.ne.gov
(402) 471-2627

Thượng nghị sĩ Carolyn Bosn,
Quận 25, R-Lincoln
CBosn@leg.ne.gov
(402) 471-2731

Thượng nghị sĩ Eliot Bostar,
Quận 29, D-Lincoln
ebostar@leg.ne.gov
(402) 471-2734

Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman,
Quận 23, R-Brainard
bbostelman@leg.ne.gov
(402) 471-2719

Thượng nghị sĩ Tom Brandt,
Quận 32, R-Plymouth
tbrandt@leg.ne.gov
(402) 471-2711

Thượng nghị sĩ Tom Brewer,
Quận 43, R-Gordon
tbrewer@leg.ne.gov
(402) 471-2628

Thượng nghị sĩ John Cavanaugh,
Quận 9, D-Lincoln
jcavanaugh@leg.ne.gov
(402) 471-2723

Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh,
Quận 6, D-Omaha
mcavanaugh@leg.ne.gov
(402) 471-2714

Thượng nghị sĩ Robert Clements,
Quận 2, R-Elmwood
rclements@leg.ne.gov
(402) 471-2613

Thượng nghị sĩ Danielle Conrad,
Quận 46, D-Lincoln

dconrad@leg.ne.gov
(402) 471-2720

Sen. Jen Day,
Quận 49, D-Omaha
jday@leg.ne.gov
(402) 471-2725

 

Thượng nghị sĩ Barry DeKay,
Quận 40, R-Niobrara
bdekay@leg.ne.gov
(402) 471-2801

Thượng nghị sĩ Myron Dorn,
Quận 30, R-Adams
mdorn@leg.ne.gov
(402) 471-2620

Thượng nghị sĩ Robert Dover
Quận 19, R-Norfolk
rdover@leg.ne.gov
(402) 471-2929

Thượng nghị sĩ George Dungan,
Quận 26, D-Lincoln
gdungan@leg.ne.gov
(402) 471-2610

Thượng nghị sĩ Steve Erdman,
Quận 47, R-Bayard
serdman@leg.ne.gov
(402) 471-2616

Thượng nghị sĩ John Frederickson,
Quận 20, D-Omaha
jfredrickson@leg.ne.gov
(402) 471-2622

Thượng nghị sĩ Steve Halloran,
Quận 33, R-Hastings
shalloran@leg.ne.gov
(402) 471-2712

Thượng nghị sĩ Ben Hansen,
Quận 16, R-Blair
bhansen@leg.ne.gov
(402) 471-2728

Thượng nghị sĩ Brian Hardin,
Quận 48, R-Gering
bhardin@leg.ne.gov
(402) 471-2802

Thượng nghị sĩ Rick Holdcroft,
Quận 36, R-Bellevue
rholdcroft@leg.ne.gov
(402) 471-2642

Thượng nghị sĩ Jana Hughes,
Quận 24, R-Seward
jhughes@leg.ne.gov
(402) 471-2756

Thượng nghị sĩ Megan Hunt,
Quận 8, N-Omaha
mhunt@leg.ne.gov
(402) 471-2722

Thượng nghị sĩ Teresa Ibach,
Quận 44, R-Sumner
tibach@leg.ne.gov
(402) 471-2805

Thượng nghị sĩ Mike Jacobson,
Quận 42, R-North Platte
mjacobson@leg.ne.gov
(402) 471-2729

Thượng nghị sĩ Kathleen Kauth,
Quận 31, R-Omaha
Kkauth@leg.ne.gov
(402) 471-2327

Thượng nghị sĩ Lou Ann Linehan,
Quận 39, R-Elkhorn
llinehan@leg.ne.gov
(402) 471-4885

Thượng nghị sĩ Loren Lippincott,
Quận 34, R-Henderson
llippincott@leg.ne.gov
(402) 471-2630

Thượng nghị sĩ John Lowe,
Quận 37, R-Kearney
jlowe@leg.ne.gov
(402) 471-2726

Thượng nghị sĩ Mike McDonnell,
Quận 5, D-Omaha
mmcdonnell@leg.ne.gov
(402) 471-2710

Thượng nghị sĩ Terrell McKinney
Quận 11, D-Omaha
tmckinney@leg.ne.gov
(402) 471-2612

Sen. Fred Meyer,
District 41, R-West Point
fmeyer@leg.ne.gov
(402) 471-2631

Thượng nghị sĩ Mike Moser,
Quận 22, R-Columbus
mmoser@leg.ne.gov
(402) 471-2715

Thượng nghị sĩ Dave Murman,
Quận 38, R-Glenvil

dmurman@leg.ne.gov
(402) 471-2732

Thượng nghị sĩ Jane Raybould,
Quận 28, D-Lincoln
jraybould@leg.ne.gov
(402) 471-2633

Thượng nghị sĩ Merv Riepe,
Quận 12, R-Ralston

mriepe@leg.ne.gov
(402) 471-2623

Thượng nghị sĩ Rita Sanders,
Quận 45, R-Bellevue
rsanders@leg.ne.gov
(402) 471-2615

Thượng nghị sĩ Julie Slama,
Quận 1, R-Sterling
jslama@leg.ne.gov
(402) 471-2733

Thượng nghị sĩ Tony Vargas,
Quận 7, D-Omaha
tvargas@leg.ne.gov
(402) 471-2721

Thượng nghị sĩ Brad von Gillern,
Quận 4, R-Elkhorn
bvongillern@leg.ne.gov
(402) 471-2621

Thượng nghị sĩ Lynne Walz,
Quận 15, D-Fremont
lwalz@leg.ne.gov
(402) 471-2625

Thượng nghị sĩ Justin Wayne,
Quận 13, D-Omaha
jwayne@leg.ne.gov
(402) 471-2727

Thượng nghị sĩ Anna Wishart,
Quận 27, D-Lincoln
awishart@leg.ne.gov
(402) 471-2632

Priority Bills

Each legislative session, Senators designate a personal priority bill.  The following are bills designated as a priority by Democratic Senators.

Ủy ban lập pháp

Nông nghiệp

Chiếm đoạt

Ngân hàng, Thương mại và Bảo hiểm

Kinh doanh và Lao động

Giáo dục

Công việc chung

Các vấn đề chính phủ, quân đội và cựu chiến binh

Dịch vụ Y tế và Nhân sinh

Cơ quan tư pháp

Tài nguyên thiên nhiên

Hệ thống Hưu trí Nebraska

Doanh thu

Giao thông vận tải và Viễn thông

Nội vụ

 

Bạn muốn gửi email cho TẤT CẢ các thượng nghị sĩ?

raguilar@leg.ne.gov, jalbrecht@leg.ne.gov, jarch@leg.ne.gov, carmendariz@leg.ne.gov, bballard@leg.ne.gov, cblood@leg.ne.gov, cbosn@leg.ne.gov, ebostar@leg.ne.gov, bbostelman@leg.ne.gov, tbrandt@leg.ne.gov, tbrewer@leg.ne.gov, jcavanaugh@leg.ne.gov, mcavanaugh@leg.ne.gov, rclements@leg.ne.gov, dconrad@leg.ne.gov, jday@leg.ne.gov, wdeboer@leg.ne.gov, bdekay@leg.ne.gov, mdorn@leg.ne.gov, rdover@leg.ne.gov, gdungan@leg.ne.gov, serdman@leg.ne.gov, jfredrickson@leg.ne.gov, shalloran@leg.ne.gov, bhansen@leg.ne.gov, bhardin@leg.ne.gov, rholdcroft@leg.ne.gov, jhughes@leg.ne.gov, mhunt@leg.ne.gov, tibach@leg.ne.gov, mjacobson@leg.ne.gov, Kkauth@leg.ne.gov, llinehan@leg.ne.gov, llippincott@leg.ne.gov, jlowe@leg.ne.gov, mmcdonnell@leg.ne.gov, tmckinney@leg.ne.gov, fmeyer@leg.ne.gov, mmoser@leg.ne.gov, dmurman@leg.ne.gov, jraybould@leg.ne.gov, mriepe@leg.ne.gov, rsanders@leg.ne.gov, jslama@leg.ne.gov, tvargas@leg.ne.gov, bvongillern@leg.ne.gov, lwalz@leg.ne.gov, jwayne@leg.ne.gov, awishart@leg.ne.gov