Đảng Quận Cuming

Đảng Quận Cuming

Khả năng lãnh đạo

  • Jon Bailey – Chủ tịch

Các cuộc họp

Các cuộc họp được tổ chức vào các thời điểm khác nhau trong suốt cả năm. Xin vui lòng gửi email cho chúng tôi để có được thông tin cho cuộc họp tiếp theo. 

Liên hệ với Đảng viên Đảng Dân chủ Quận Cuming

Trở thành Quận Cuming
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.