Đảng quận Dodge

Logo Đảng Quận Dodge

Đội ngũ lãnh đạo

  • Janet Stewart – Chủ tịch
  • Merv Peck – Thủ quỹ

Quận Dodge trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Email us for the next meeting time!

Trở thành một Quận Dodge
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.