Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Hạt Buffalo Gửi Đơn đề nghị Bỏ phiếu qua Thư điện tử Các cử tri tích cực trong quận bắt đầu từ tuần tới Khoảng 26.000 cử tri

Tháng Ba 23, 2020 @ 9:00 sáng - 10:00 sáng CĐT

Quận Buffalo sẽ gửi đơn đăng ký cho tất cả các cử tri tích cực đã đăng ký trong quận bắt đầu từ tuần này
Khoảng 26.000 cử tri

Chi tiết

Ngày:
Tháng Ba 23, 2020
Thời gian:
9:00 sáng - 10:00 sáng CĐT
Danh mục Biến cố: