Đảng Quận Fillmore

Tòa án Quận Fillmore xinh đẹp

Đội ngũ lãnh đạo

  • Mark Metcalf – Chủ tịch
  • Susan Frazier – Phó Chủ tịch/Thủ quỹ
  • Elizabeth Kaye-Skinner – Thư ký

Quận Fillmore trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Xem trang facebook của chúng tôi để biết thời gian chính xác mỗi tháng. Chúng tôi thường gặp nhau vào thứ Ba của tuần thứ tư trong tháng lúc 7 giờ tối tại Thư viện Công cộng Geneva.

Trở thành Quận Fillmore
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm. 

Quận Fillmore qua các năm