Đảng Quận Phelps

Khả năng lãnh đạo

  • Elena Olson King – Ghế

Liên hệ với Quận Phelps

Các cuộc họp

Gửi email cho Quận Phelps để biết thông tin về cuộc họp tiếp theo.

Trở thành Quận Phelps
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.