Đảng quận Richardson

Đảng quận Richardson

Đội ngũ lãnh đạo

  • Vicki Bangert – Chủ tịch
  • Doug Merz – Phó chủ tịch
  • Brian McKim – Thư ký/Thủ quỹ

Quận Richardson trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Thời gian và ngày tháng sẽ khác nhau. Vui lòng liên hệ lãnh đạo để biết thông tin cuộc họp

Trở thành Quận Richardson
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.