Đảng quận York

Đảng Dân chủ Quận York

Khả năng lãnh đạo

  • Lora Boyer – Chủ tịch

Quận York trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Đảng viên Đảng Dân chủ Quận York họp vào nhiều ngày khác nhau và tại các địa điểm khác nhau trong suốt cả năm. Vui lòng gửi email cho chúng tôi để biết khi nào cuộc tụ họp tiếp theo diễn ra, chúng tôi rất vui được gặp bạn! 

Trở thành Quận York
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm. 

Thời gian vui vẻ qua các năm