Đảng Quận Adams

Đội ngũ lãnh đạo

  • Andrew McCarty – Chủ tịch
  • Kathy Jensen – Đồng Chủ tịch
  • Judy Sandeen – Thư ký
  • Tom Genung – Thủ quỹ

Liên hệ với Đảng Dân chủ Quận Adams

Các cuộc họp

Các cuộc họp hàng tháng vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng, vui lòng gửi email cho chúng tôi để biết thời gian và địa điểm vì những điều này khác nhau. 

Trở thành Quận Adams
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm. 

Đảng Dân chủ Quận Adams qua các năm