Đảng bộ quận Dawes

Đảng bộ quận Dawes

Đội ngũ lãnh đạo

  • Roger Wess – Chủ tịch
  • Lauren Stephens – Phó Chủ tịch
  • Kevin Olesky – Thư ký
  • Cheryl Welch – Thủ quỹ

Liên hệ với Đảng viên Đảng Dân chủ Quận Dawes

Các cuộc họp

Đảng Dân chủ Quận Dawes đang tổ chức các cuộc họp hàng tháng vào lúc 6:30 chiều vào Thứ Ba của tuần thứ 4 hàng tháng tại Quán cà phê Bean Broker ở Chadron. Chúng tôi muốn được gặp lại bạn!

Trở thành Quận Dawes
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.