Đảng Quận Dawson

Đội ngũ lãnh đạo

  • Ann Trulinger – Chủ tịch
  • Kiley Barwick – Thư ký/Thủ quỹ

Các cuộc họp

Tuyên bố sứ mệnh: Đảng Dân chủ Quận Dawson của Nebraska là một đảng tiến bộ đang phát triển tin rằng chúng ta hợp tác tốt hơn là đơn độc và sức mạnh của đảng là người dân của Quận Dawson.

Bữa tiệc mời mọi người thuộc mọi quan điểm, sở thích, hoàn cảnh, đức tin hoặc không đức tin, tham gia cùng chúng tôi lúc 7 giờ tối Thứ Ba đầu tiên của tháng.

Hạt Dawson
trên mạng xã hội

Trở thành Quận Dawson
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.