Tin tức

Cảm ơn Tổng thống Obama

Tối nay, lúc 8 giờ tối nay, Tổng thống Obama đọc diễn văn tiễn biệt. Điền vào biểu mẫu gửi anh ấy với một tin nhắn từ tất cả chúng tôi ở Nebraska. Hãy chỉ cho Tổng thống Obama cách

Đọc thêm "