Đảng Quận Lincoln

Đội ngũ lãnh đạo quận Lincoln

  • Terry Siegler – Chủ tịch
  • DiAnn Nichelson – Thư ký
  • Hiệp sĩ Janis – Thủ quỹ

Quận Lincoln trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Gặp gỡ và chào hỏi Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng.
Trung tâm giải trí Wild Bill, 1100 Nam Jeffers, số Platte
Ăn tối 6:00 tối
Cuộc họp 7:00PM – 8:15PM

Trở thành Quận Lincoln
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.