Tiếp theo Hội nghị Nông thôn Trung Tây

Cảm ơn tất cả những người đã tham dự Hội nghị Nông thôn Trung Tây!

Nếu bạn bỏ lỡ hoặc muốn xem lại bạn có thể tìm thấy nó ở đây.

Paul Theobald đã nói về việc củng cố các trường học ở nông thôn và chia sẻ các nguồn lực sau:

Cynthia Nunley đã nói về Thị trường Bảo hiểm Y tế và hướng dẫn chúng tôi về cách bạn có thể đăng ký bảo hiểm y tế và làm thế nào để bảo hiểm y tế hợp lý hơn nhiều hiện nay dưới sự quản lý của Cơ quan Quản lý Biden nhờ Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ.

  • Sử dụng trang mạng.
  • Trang đầu tiên hiển thị cho bạn số tiền là SỐ TIỀN PHỤ mà bạn hội đủ điều kiện chứ không phải số tiền bạn sẽ trả mỗi tháng.
  • Đăng ký mở bắt đầu lại vào ngày 1 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 1.

John Hansen Nói về Kế hoạch Hoa Kỳ Đẹp đẽ (30 × 30) và mổ xẻ bộ máy tuyên truyền và thông tin sai lệch của chính quyền Ricketts.

Nếu bạn thích bài thuyết trình này và muốn hỗ trợ công việc của Hội đồng Nông nghiệp và Nông thôn, bạn có thể đóng góp ở đây.