Tuyên bố đáp lại phán quyết của Tòa án Tối cao về Vụ án Janus

Để đáp lại phán quyết của Tòa án Tối cao về Vụ án Janus, Nebraska Democratic Party đã đưa ra các tuyên bố sau đây.

“Khi lợi ích doanh nghiệp khiến những người đang làm việc gặp khó khăn hơn trong việc thương lượng để đạt được mức lương và phúc lợi tốt hơn, cũng như điều kiện làm việc an toàn hơn, thì tất cả những người đang làm việc phải chịu mức lương thấp, không đủ phúc lợi và điều kiện làm việc không đạt tiêu chuẩn”. -Sue Martin, Chủ tịch / Thư ký-Thủ quỹ, Bang Nebraska AFL-CIO

“Republicans are hell bent on destroying the working and middle class. Today’s decision by the Supreme Court hurts the ability of union members to organize and collectively bargin, two fundamental foundations of leveling the playing field.” -Chair Jane Kleeb

“Today is the 83rd anniversary of the passage of the National Labor Relations Act. The NLRA started decades of middle class prosperity as a result of collective bargaining. Unfortunately, today’s Supreme Court decision weakens the Act and is further evidence of conservatives attack on working families.” – CJ King, IBEW

# # # #

Thích bài viết này?