Đảng hạt Seward

Đảng hạt Seward

Đội ngũ lãnh đạo

  • Jessica Manley – Chủ tịch
  • Eric Manley – Phó chủ tịch
  • Deanna Pulse – Phó Chủ tịch
  • Nancy McCoy – Thủ quỹ

Hạt Seward trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Đảng viên Đảng Dân chủ Quận Seward tổ chức các cuộc họp vào nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau trong suốt cả năm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho những ngày sắp tới. 

Trở thành Quận Seward
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.