Đảng Quận Wayne

Đảng Quận Wayne

Logo Đảng Quận

Đội ngũ lãnh đạo

  • Kris Kinzie – Chủ tịch
  • Pete Rizzo – Phó Chủ tịch
  • Karen Granberg – Thư ký
  • Kevin McKenna – Thủ quỹ

Quận Wayne trên mạng xã hội

Các cuộc họp

Các cuộc họp của quận diễn ra vào nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau. 

Trở thành Quận Wayne
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.