Thành viên SCC 2022-24

Các thành viên SCC của Khu vực lập pháp 

LD1

Wesley Halvorsen, Đại biểu nam

VACANT, Nam thay thế

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nữ đại biểu

LD2

CHỖ TRÒ, Nữ Đại Biểu

Mark Minchow, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD3

Marta Nieves, Nữ đại biểu

William Forsee,  Đại biểu nam

Ellen Moore, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD4

Dulce Sherman, Nữ đại biểu

Dave Pantos, Đại biểu nam

Dee Austin, Nữ thay thế

John Thomas, Nam thay thế

LD5

Lacey Merica, Nữ đại biểu

Ron Rivera, Nam giới Ủy quyền

Abbey Klein, Nữ thay thế

Evan Schmeits, Nam thay thế

LD6

Vicki Novak, Nữ đại biểu

CJ King, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Bob Meyers, Nam thay thế

LD7

Karima Al-Absy, Nữ đại biểu

Wes Jensen, Nam đại biểu

Lori ôm, Nữ thay thế

Ron ôm, Nam thay thế

LD8

VACANT, Nữ đại biểu

Brian Fahey, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD9

Patricia Zieg, Nữ đại biểu

Mark Hoeger, Đại biểu nam

Morgann Freeman, Nữ thay thế

John Brock (cáo), Nam thay thế

LD10

Lilia Franciscony, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD11

VACANT, Nữ đại biểu

Cornelius Williams, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

William King, Nam thay thế

LD12

Terri Alberhasky, Nữ đại biểu

Trevor Fitzgerald, Đại biểu nam

Millie Worthington, Thay thế không nhị phân

Destiny Stark, Nữ thay thế

LD13

McKesson quý giá, Nữ đại biểu

VACANT, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD14

Peg Lippert, Nữ đại biểu

Robert Carraher, Đại biểu nam

Rachel Carraher, Nữ thay thế

George Lippert, Nam thay thế

LD15

Janet Stewart, Nữ đại biểu

Richard Đăng ký, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

James Dake, Nam thay thế

LD16

Michele Miller, Nữ đại biểu

Jon Bailey, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD17

Cynthia LaMere, Nữ đại biểu

Delmar Adam, Đại biểu nam

Beverly Calvert, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD18

Doris Crayton, Nữ đại biểu

Michael Young, Nam đại biểu

Alisha Shelton, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD19

LeeAnn Whidhelm, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD20

Maureen Monahan, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

Anna Marasco, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD21

Michelle Walker, Nữ đại biểu

Brian Murray, Đại biểu nam

Debi McGee, Nữ thay thế

Brodey Weber, Nam thay thế

LD22

VACANT, Nữ đại biểu

Tom Havelka, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD23

Jennifer Norris, Nữ đại biểu

Mikel-Jon Divis, Đại biểu nam

Larissa Schultz, Nữ thay thế

Christopher Navrkal, Nam thay thế

LD24

Shannon Graves, Nữ đại biểu

Alex Kufeldt, Đại biểu nam

Stephanie Nantkes, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD25

VACANT, Nữ đại biểu

VACANT, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD26

Courtney Lyons Breitkreutz, Nữ đại biểu

VACANT, Đại biểu nam

Stephanie Matejka, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD27

Christa Yoakum, Nữ đại biểu

Zachary James, Nam đại biểu

Shirl Mora James, Nữ thay thế

Allan Eurek, Nam thay thế

LD28

Jane Raybould, Nữ đại biểu

Thomas Green, Đại biểu nam

Andrea Evans, Nữ thay thế

Gerry Finnegan, Nam thay thế

LD29

Hannah Wroblewski, Nữ đại biểu

Roger Eschliman, Nam đại biểu

JoAnn Emerson, Nữ thay thế

Thomas Blanton, Nam thay thế

LD30

Penny Greer, Nữ đại biểu

David Anderson, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

John Goldrich, Nam thay thế

LD31

VACANT, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD32

VACANT, Nữ đại biểu

Philip Deevy, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

Đánh dấu Metcalf, Nam thay thế

LD33

Kathy Jensen, Nữ đại biểu

Tom Genung, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD34

LeEllen Haynes, Nữ đại biểu

Jason Buss, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD35

Judith Vohland, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD36

Jessica McClure, Nữ đại biểu

Cody Nickel, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD37

Joan Kuzma, Nữ đại biểu

VACANT, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD38

Elena Olson King, Nữ đại biểu

Philip Lyons, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Jerrell Johnson, Nam thay thế

LD39

VACANT, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD40

VACANT, Nữ đại biểu

Art Tanderup, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD41

Carol Leth, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

Mena Sprague, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD42

Susan Conrad, Nữ đại biểu

Shaun Baker, Đại biểu nam

Christie Parker, Nữ thay thế

Terry Sigler, Nam thay thế

LD43

Becky Potmesil, Nữ đại biểu

Roger Wess, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Bud Pettigrew, Nam thay thế

LD44

Sharlette Schwenninger, Nữ đại biểu

VACANT, Đại biểu nam

Ann Trullinger, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD45

Nancy Scott, Nữ đại biểu

Roy Gertig, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Robert Ligon, Nam thay thế

LD46

VACANT, Nữ đại biểu

Luke Peterson, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD47

Ann Klein, Nữ đại biểu

Hội chợ Randy, Đại biểu nam

Claudette Smith, Nữ thay thế

James Moore, Nam thay thế

LD48

Marci Docekal, Nữ đại biểu

Ryan Griffin, Đại biểu nam

Kay Thomas, Nữ thay thế

Bob Hawley, Nam thay thế

LD49

Lorri Koperski, Nữ đại biểu

Michael Koperski Jr., Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

 

Tại các đại biểu lớn (20)

Ghế hạt (5)

Vicki Bangert, Hạt Richardson

Zach Dady, Quận Custer

Đánh dấu Metcalf, Hạt Fillmore

Ashley Miller, Hạt Box Butte

Roger Wess, Hạt Dawes

Thành viên Đa dạng (6)

Adonna Bryant

Nile Debebe

Corbin Delgado

Sứ thần Yolanda

Eddie Ventura

Joc Zapata

Thành viên Thanh niên (từ 35 tuổi trở xuống) (5)

Kiley Barwick

Ruby Kinzie

Taylor McKesson

Layla Omari

Eric Reiter

Đại diện các bộ lạc bản địa (4)

TBA