Trung tâm Bỏ phiếu NDP 2024

Bầu cử sơ bộ - ngày 14 tháng 5 năm 2024

Tổng tuyển cử - ngày 5 tháng 11 năm 2024

Bạn phải là cử tri đã đăng ký để bỏ phiếu ở Nebraska. Bạn có thể đăng ký hoặc kiểm tra đăng ký của bạn ở đây:

ID cử tri

Cuộc bầu cử đầu tiên yêu cầu ID cử tri sẽ là cuộc bầu cử sơ bộ toàn tiểu bang vào ngày 14 tháng 5 năm 2024.

Tất cả các cuộc bầu cử đặc biệt và toàn tiểu bang sau ngày này sẽ yêu cầu ID cử tri. Không có cuộc bầu cử đặc biệt nào trước ngày 14 tháng 5 năm 2024 sẽ yêu cầu ID cử tri.

Kiểm tra các bản cập nhật bổ sung tại đây: https://sos.nebraska.gov/elections/voter-id

Bộ trưởng Ngoại giao đã đưa ra một tài liệu về ID cử tri, tài liệu này đang được phân phối trên toàn tiểu bang.