Ủy ban trung ương bang

Ủy ban Trung ương Bang (SCC) là cơ quan quản lý của NDP.

We have four SCC meetings a year where Democrats gather to conduct the business of the state party. Democrats and Independents are welcome to attend as guests.  Only SCC Members can vote on agenda items.

Chúng tôi lưu trữ các gói chương trình nghị sự, biên bản và danh sách tham dự các Cuộc họp của Ủy ban Trung ương Tiểu bang của chúng tôi.

Các tài liệu và liên kết chính

Lịch họp SCC năm 2021

Tất cả các cuộc họp của SCC đều được truyền trực tuyến trên trang Facebook của chúng tôi để công chúng có thể xem. Chỉ các Đại biểu của SCC mới có thể bỏ phiếu cho các mục của chương trình nghị sự.

GHI CHÚ: (Các) ngày đầu tiên trong mỗi mục dưới đây là khi các cuộc họp kín và họp hội đồng sẽ diễn ra. Ngày cuối cùng là cuộc họp SCC

Ngày 8-9 tháng 1 năm 2021, Cuộc họp trực tuyến + điện thoại

6-7 tháng 3 năm 2021, Cuộc họp trực tuyến + điện thoại

4-5 tháng 6 năm 2021, Cuộc họp trực tuyến + điện thoại

Ngày 1-3 tháng 10 năm 2021, Cuộc họp trực tuyến + điện thoại

Lịch họp SCC 2022

28-30 tháng 1 năm 2022, Cuộc họp trực tuyến + điện thoại

 • Gói chương trình làm việc 30 ngày
 • Gói chương trình 10 ngày
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

March 1-12 County Conventions

 • More information TBA

Ngày 1-3 tháng 4 năm 2022, Công ước Nhà nước và cuộc họp SCC, Hastings

 • Gói chương trình làm việc 30 ngày
 • Chương trình 10 ngày Gói
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

24-26 tháng 6 năm 2022, Lincoln

 • Gói chương trình làm việc 30 ngày
 • Chương trình 10 ngày Gói
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

30 tháng 9-tháng 10. 2, 2022, Big Blue Weekend: SCC Meeting + Morrison Exon, Omaha

 • Gói chương trình làm việc 30 ngày
 • Chương trình 10 ngày Gói
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

Ngày 3 tháng 12 năm 2022, Trực tuyến + Điện thoại

 • Gói chương trình làm việc 30 ngày
 • Chương trình 10 ngày Gói
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

Các cuộc họp SCC 2017-2020 đã được lưu trữ

2020

Ngày 17-18 tháng 1, Cuộc họp SCC: Norfolk

Ngày 21 tháng 3, Cuộc họp SCC: Điện thoại và Trực tuyến

Ngày 17-31 tháng 5: Các Hội nghị của Hạt

13-14 tháng 6: Công ước Nhà nước 

Ngày 18-19 tháng 7, Cuộc họp SCC: Điện thoại và Trực tuyến

Ngày 26-27 tháng 9, Cuộc họp SCC và Tiếp tục Công ước Nhà nước qua Điện thoại và Trực tuyến

2019

2018 

2017