Ủy ban trung ương bang

Ủy ban Trung ương Bang (SCC) là cơ quan quản lý của NDP.

Chúng tôi có bốn cuộc họp SCC một năm, nơi các đảng viên Dân chủ tập hợp để tiến hành công việc kinh doanh của đảng nhà nước.

Đảng Dân chủ và Độc lập được hoan nghênh tham dự với tư cách khách mời. Chỉ Thành viên SCC mới có thể bỏ phiếu cho các mục trong chương trình nghị sự.

Chúng tôi lưu trữ các gói chương trình nghị sự, biên bản và danh sách tham dự các Cuộc họp của Ủy ban Trung ương Tiểu bang của chúng tôi.

Các tài liệu và liên kết chính

Lịch họp SCC năm 2021

Tất cả các cuộc họp của SCC đều được đăng tải trên trang Facebook của chúng tôi để công chúng có thể xem. Chỉ các Đại biểu SCC mới có thể bỏ phiếu cho các mục của chương trình nghị sự.

Ngày 8-9 tháng 1 năm 2021, Cuộc họp qua điện thoại

Các cuộc họp qua điện thoại ngày 6-7 tháng 3 năm 2021

Ngày 4-5 tháng 6 năm 2021, Họp qua điện thoại

Tháng 10 năm 2021, Omaha (Big Blue Weekend bao gồm sự kiện Morrison Exon)

  • Cuộc họp kín nổi bật: Hội thanh niên (Đảng Dân chủ trẻ, Đảng Dân chủ đại học và Đảng Dân chủ trung học)
  • Gói chương trình làm việc 30 ngày
  • Gói chương trình 10 ngày
  • Gói chương trình ngày
  • Biên bản cuộc họp

Các cuộc họp SCC 2017-2020 đã được lưu trữ

2020

Ngày 17-18 tháng 1, Cuộc họp SCC: Norfolk

Ngày 21 tháng 3, Cuộc họp SCC: Điện thoại và Trực tuyến

Ngày 17-31 tháng 5: Các Hội nghị của Hạt

13-14 tháng 6: Công ước Nhà nước 

Ngày 18-19 tháng 7, Cuộc họp SCC: Điện thoại và Trực tuyến

Ngày 26-27 tháng 9, Cuộc họp SCC và Tiếp tục Công ước Nhà nước qua Điện thoại và Trực tuyến

2019

2018 

2017