Ủy ban trung ương bang

Ủy ban Trung ương Bang (SCC) là cơ quan quản lý của NDP. 

Chúng tôi có bốn cuộc họp SCC một năm, nơi các đảng viên Dân chủ tập hợp để tiến hành công việc kinh doanh của đảng nhà nước. 

Đảng Dân chủ và Độc lập được hoan nghênh tham dự với tư cách khách mời. Chỉ Thành viên SCC mới có thể bỏ phiếu cho các mục trong chương trình nghị sự.

Chúng tôi lưu trữ các gói chương trình nghị sự, biên bản và danh sách tham dự các Cuộc họp của Ủy ban Trung ương Tiểu bang của chúng tôi. 

Ủy viên Ủy ban Trung ương Nhà nước

Lịch họp SCC năm 2023

Tất cả các cuộc họp của SCC đều được đăng tải trên trang Facebook của chúng tôi để công chúng có thể xem. Chỉ các Đại biểu SCC mới có thể bỏ phiếu cho các mục của chương trình nghị sự.

Yêu cầu chỗ ở: Để yêu cầu chỗ ở hợp lý để có thể tham gia dễ dàng tại các cuộc họp của NDP, vui lòng liên hệ scc@nebraskademocrats.org hoặc gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số (402) 434-2180.

Ngày 4 tháng 3 năm 2023, Lincoln

Ngày 15 tháng 7 năm 2023, Scottsbluff

 • Gói 30 ngày
 • Gói 10 ngày
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

Ngày 14 tháng 10 năm 2023 Qua Zoom

 • Gói 30 ngày
 • Gói 10 ngày
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

Ngày 3 tháng 12 năm 2023, qua Zoom

 • Gói 30 ngày
 • Gói 10 ngày
 • Gói chương trình ngày
 • Biên bản cuộc họp

Đại hội SCC 2017-2022 Lưu trữ

2022

Ngày 28-30 tháng 1 năm 2022, qua Zoom

Cuộc họp SCC từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 3

Ngày 1-2 tháng 4, Công ước Nhà nước, Qua Zoom

Ngày 24-26 tháng 6, Cuộc họp SCC, tại Lincoln

14-15 tháng 10, Kerrey Nelson Gala và Cuộc họp SCC, tại Omaha

Ngày 17 tháng 12, Cuộc họp SCC, Qua Zoom

2021

Ngày 8-9 tháng 1 năm 2021, Họp trực tuyến + qua điện thoại

Ngày 6-7 tháng 3 năm 2021, Họp Trực tuyến + Điện thoại

Ngày 4-5 tháng 6 năm 2021, Họp Trực tuyến + Điện thoại

Ngày 1-ngày 3 tháng 10 năm 2021, Họp trực tuyến + qua điện thoại

2020

Ngày 17-18 tháng 1, Cuộc họp SCC: Norfolk

Ngày 21 tháng 3, Cuộc họp SCC: Điện thoại và Trực tuyến

Ngày 17-31 tháng 5: Các Hội nghị của Hạt

13-14 tháng 6: Công ước Nhà nước 

Ngày 18-19 tháng 7, Cuộc họp SCC: Điện thoại và Trực tuyến

Ngày 26-27 tháng 9, Cuộc họp SCC và Tiếp tục Công ước Nhà nước qua Điện thoại và Trực tuyến

2019

2018 

2017